Basil - Lemon Basil (slip-pack)

  • Sale
  • Regular price $2.50


Tastes like basil with a hint of lemon, very similar to Thai basil.